Fuste

Fuste, Construção Civil, Braga.

 

Polityka prywatności

1. Ramy

Niniejsza Polityka Prywatności określa zobowiązanie FUSTE wobec własnych Klientów w zakresie ochrony danych osobowych w celu wzmocnienia i skonsolidowania relacji opartych na zaufaniu i bliskości.

Poprzez niniejszą Politykę Prywatności FUSTE informuje swoich Klientów o sposobach postępowania z ich danymi osobowymi, a także o prawach, które uznaje wobec nich jako posiadaczy danych osobowych.

2. Cele

Głównym celem Polityki Prywatności, jako narzędzia komunikacji, jest:

- Wzmocnienie i skonsolidowanie relacji zaufania i bliskości FUSTE z jej Klientami;
- Wykazanie przejrzystości w przetwarzaniu danych osobowych wykorzystywanych przez FUSTE;
- Poinformowanie Klientów o ich prawach jako posiadaczy danych osobowych oraz o tym, jak mogą z nich skorzystać;
- Poinformowanie Klientów o osobach odpowiedzialnych w FUSTE, do których mogą zwrócić się o egzekwowanie swoich praw lub wyjaśnienie, w jaki sposób są przetwarzane ich własne dane osobowe;


3. Zakres zastosowania

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych przez FUSTE w kontekście przewidzianych celów. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania która jest Klientem to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, a mianowicie za pomocą numeru identyfikacyjnego lub szczególnych cech jego tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, kulturowej lub społecznej. 


4. Polityka prywatności

a) Nasze zobowiązanie

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla FUSTE priorytetem.

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Ci najlepszych usług, zapewnienia przejrzystości informacji i stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Za każdym razem, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez zakontraktowane podmioty, FUSTE będzie wymagać, aby podmioty te miały taki sam poziom gwarancji prywatności i bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Chcemy zdobyć Twoje zaufanie i poczucie, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, ponieważ zawsze będziemy dbać o ochronę Twojej prywatności, przyjmując z wielką powagą i zaangażowaniem nasze obowiązki w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

Zawsze, gdy masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy dostępni, aby Ci pomóc. Prześlij pisemne zgłoszenie na adres protecaodados@fuste.pt.

b) Czym są dane osobowe i jakie kategorie danych przetwarzamy w FUSTE?

Nowe Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ustanawia bardziej wszechstronną definicję pojęcia danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, niezależnie od ich charakteru i nośnika, na jakim się pojawiają, umożliwiające identyfikację osoby. Przykłady kategorii danych osobowych przetwarzanych przez FUSTE to:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe:

Imię i nazwisko, kontakt telefoniczny i e-mail.


c) Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest FUSTE, S.A.

d) W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

FUSTE gwarantuje, że Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, które zostały Ci przekazane i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zagwarantować jakość świadczonych przez nas usług i móc lepiej odpowiadać na Twoje potrzeby. Niektóre przykłady celów, do których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:

Komunikacja z klientami i wyjaśnianie wątpliwości;

Przetwarzanie żądań informacji;

Komunikacji marketingu bezpośredniego (jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu);

Zapytanie o usługi / produkty;

Nadzór wizyjny.

e) Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Oto okoliczności, które pozwalają nam przetwarzać Twoje dane osobowe:

Twoja wyraźna zgoda

pisemna lub ustna, na przykład w celu marketingu bezpośredniego, w celu otrzymywania e-maili lub wiadomości SMS przez FUSTE

Wykonanie umowy

której stroną jest FUSTE, takie jak umowa kupna-sprzedaży produktów lub usług zakupionych od FUSTE

Wypełnienie obowiązku prawnego

Prawnie uzasadniony interes FUSTE

np. wynikające ze zbierania sugestii/reklamacji, w celu poprawy jakości świadczonej usługi.

FUSTE zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób gwarantujący poufność, bezpieczeństwo i ochronę tych danych przed ich nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.


f) Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów w granicach prawnych. Po wygaśnięciu określonego okresu przechowywania, FUSTE zobowiązuje się do usunięcia, zniszczenia lub anonimizacji danych osobowych. Ogólnie rzecz biorąc, FUSTE przechowuje dane dotyczące transakcji przez okres 10 lat, który jest okresem określonym przez prawo, jak również rozsądnym maksymalnym okresem eksploatacji naszego sprzętu. Jeśli chodzi o nadzór wideo, przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres 30 dni, na mocy prawnego nakazu. Możesz poprosić o dodatkowe informacje dotyczące okresów przechowywania Twoich danych osobowych, wysyłając pisemny wniosek na adres protecaodados@fuste.pt


g) Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W razie potrzeby firma FUSTE może przekazywać dane osobowe stronom trzecim — firmom partnerskim firmy FUSTE, na przykład firmom spedycyjnym — wyłącznie w celu wykonania zleconej usługi, takiej jak dostawa produktu do miejsca zamieszkania.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane, zgodnie z przepisami prawa, podmiotom państwowym, takim jak Urząd Skarbowy.


h) Jakie są Twoje prawa do ochrony danych osobowych i jak możesz z nich skorzystać?

Prawo dostępu do informacji:

Możesz uzyskać potwierdzenie swoich danych osobowych przetwarzanych przez FUSTE, a także odpowiednią informację o celowości przetwarzania lub okresach przechowywania tych danych.

Prawo do sprostowania:

Możesz zażądać od nas zmiany Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia:

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie istnieją prawne wymogi dotyczące ich zachowania.

Prawo do cyfrowej kopii danych:

Możesz otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanej formie w cyfrowym formacie tylko do odczytu.

Prawo sprzeciwu:

Możesz sprzeciwić się lub cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci:

a) Zawieszenia przetwarzania;

b) Ograniczenia zakresu przetwarzania do określonych kategorii danych lub ostateczności przetwarzania.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowane przetwarzanie danych (profilowanie):

Możesz zażądać, aby nie podlegać żadnej decyzji podejmowanej wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania. Decyzje te są związane z definiowaniem przez FUSTE profili konsumpcji w oparciu o gusta, zainteresowania i preferencje, historię wyszukiwania i zakupów itp., w szczególności w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i dopasowania komunikacji marketingowej.

Możesz skorzystać z tych praw, składając pisemny wniosek na adres protecaodados@fuste.pt

FUSTE dokładnie przeanalizuje prośby, oceni ich podstawę i zasadność, zobowiązując się do terminowej odpowiedzi. W razie potrzeby posiadacz danych osobowych może również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

i) Pliki cookies

FUSTE wykorzystuje pliki cookies na swoich stronach internetowych, aby poprawić wydajność i komfort przeglądania naszych użytkowników, zwiększając szybkość i efektywność odpowiedzi oraz eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Umieszczanie plików cookies nie tylko pomaga stronom internetowym rozpoznać Twoje urządzenie przy następnej wizycie, ale będzie również niezbędne do ich działania. Pliki cookies stosowane przez FUSTE na wszystkich swoich stronach nie gromadzą danych osobowych pozwalających na identyfikację użytkownika, przechowując jedynie informacje ogólne, a mianowicie formę i/lub miejsce dostępu użytkownika oraz sposób korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies przechowują jedynie informacje związane z preferencjami użytkownika.

Cookies sesyjne:

Są to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony internetowej, dzięki czemu nie są zapisywane na dysku twardym użytkownika. Informacje gromadzone przez te pliki służą do analizy wzorców ruchu na stronie. Ostatecznie pozwala nam to ulepszać zawartość i poprawiać użyteczność witryny.

Analityczne cookies:

Są to te cookies, które poprawnie przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie, pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników oraz przeprowadzenie statystycznego pomiaru i analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z oferowanej usługi. Badamy Twoją nawigację na naszej stronie internetowej w celu poprawy dostarczania produktów lub usług, które Ci oferujemy.

Reklamowe cookies:

Są to te pliki, które poprawnie przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie, pozwalają nam efektywniej zarządzać ofertą przestrzeni reklamowej, która istnieje w serwisie, będąc w stanie analizować Twoje nawyki przeglądania i pokazywać Ci reklamy związane z Twoim profilem przeglądania.

j) Jak chronimy Twoje dane osobowe?

W celu ochrony Twoich danych osobowych, FUSTE posiada różnorodne środki bezpieczeństwa informacji zgodne z najlepszymi krajowymi i międzynarodowymi praktykami, w tym kontrole technologiczne, środki administracyjne, techniczne, fizyczne i procedury, które zapewniają ochronę Twoich danych osobowych, zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi i ujawnieniu, utracie, niewłaściwej lub nieumyślnej zmianie lub nieautoryzowanemu ich zniszczeniu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji, przyjmujemy to samo zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, z jakim działamy w naszych codziennych czynnościach.

Między innymi wyróżniamy następujące środki:

- Ograniczony dostęp do Twoich danych osobowych;
- Bezpieczne przechowywanie i przekazywanie danych osobowych;
- Ochrona systemów informatycznych poprzez urządzenia uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do Twoich danych osobowych;
- Wdrażanie mechanizmów zapewniających ochronę integralności i jakości Twoich danych osobowych;
- Regularne monitorowanie systemów informatycznych w celu zapobiegania, wykrywania i powstrzymywania niewłaściwego wykorzystania danych osobowych;
- Redukcja sprzętu do przechowywania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych, aby uniknąć ich utraty.

k) Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zrewidowana i zaktualizowana, co zostanie również udostępnione za pośrednictwem naszej strony internetowej.